Trump új világrendje

Trump kampányának két fontos eleme volt a Kínához és Oroszországhoz fűződő viszony újra értelmezése. Ezt sokan külpolitikai tapasztalatlanságának állították be, pedig mögötte az elmúlt évtizedekben kialakult hatalmi viszonyokhoz alakuló új világrend kialakításának terve is látható.
Kína a settenkedő nagyhatalom
Az elmúlt 20 évben furcsa folyamat zajlott le a világban. Kína viharos sebességgel vált a második legnagyobb gazdasággá, nemzetközi befolyása rohamosan növekedett. Katonai költségvetése kilőtt, amely mára a világon messze a második legnagyobb, majdnem négyszerese az oroszénak. Kína erejének növekedésével arányban szomszédaival egyre feszültebb lett viszonya, agresszív lépéseket is tett jócskán, aminek legfőbb szimbóluma a mesterséges szigetek megépítése és azok felfegyverzése. Az egész világ biztosra veszi, hogy a következő évtizedekben gazdaságilag megelőzi az Egyesült Államokat és ezzel párhuzamosan katonailag is elé kerülhet. Kína nagyhatalommá vált, amely a világban jelenleg az USA által biztosított világrendet bizonyosan nem akarja majd elfogadni, amennyiben annak megkérdőjelezésére lesz elegendő ereje. Ennek ellenére, a nyugati politikusok között, a közbeszédben ennek a lehetőségnek, vagy még inkább ennek a veszélynek a megvitatása szinte egyáltalán nem szerepel. Az USA-ban ugyan erősebb, de nem központi kérdés, annak ellenére, hogy magánbeszélgetésekben gyakori téma. A nemzetközi politikai közvélemény nem beszél Kínáról, mint a jövőben a jelenlegi világrendre veszélyes erőről. Nem beszélnek tervekről, intézkedésekről, amivel lassítani, vagy megakadályozni lehetne ezt a folyamatot.
Ennek valójában az ellentéte történik, a világ politikai és gazdasági vezetői Kína kegyeit keresik, mindenki piacára hajt, mindenki néhány szomszédja kivételével, még több tőkét akar odavinni, még inkább megnyitni piacát a kínai áruk előtt. A hosszabb távú biztonságpolitikai kockázatok helyett, csak a rövidtávú gazdasági érdekekről beszélnek.
Mindenki még gazdagabbá és még erősebbé akarja Kínát tenni, nem pedig korlátozni.
Oroszország, a gyenge erős ember
A Kínával szembeni viselkedés főleg az Oroszországgal szembeni politika fényében meglepő. Amennyiben a kínai vezetés kívánhatna valamit a nyugattól, amivel az támogathatná hosszú távú politikai terveit, akkor az Oroszország gyengítése lenne. És lám, a nyugat éppen ezt teszi. Oroszországban próbálják megtalálni a világrendet veszélyeztető tényezőt. Erre a szerepre azonban a valóságban már csak korlátozottan alkalmas. Ahogy említettem, Oroszország katonai költségvetése kb. negyede Kínáénak és annak sincs jele, hogy ezt a szintet is képesek lennének néhány évtizedes távlatban tartani. Oroszország, mint globális hatalom (atom ütőerején kívül) nem jelent kihívást a nyugatnak, ellentétben Kínával, akihez képest Európa és az USA előnye évről évre csökken. Ahogy nagy vezetőnk Juncker nemrégiben felvázolta az általa vezetett Európa jövőjét, egy évtized múlva az EU már csak a világ GDP-jének 15%-t adja a jelenlegi 25%-al szemben. A hangsúly eltolódás Kína és Ázsia felé történik. Ezt kiegészítve az orosz és európai demográfiai folyamatokkal a helyzet még súlyosabb.
A jelenlegi nyugati vezetők Oroszország ellenessége talán indokolt lehet néhány aktuálpolitikai téma, mint Ukrajna miatt, de semmiképpen sincs hosszú távú stratégiai megalapozottsága és inkább pótcselekvésnek látszik, ami abból fakad, hogy gazdasági okok miatt nem merik Kínát ellenségnek jelölni. A nyugati politikusok mintha visszasírnák a boldog hidegháborús időket, amikor volt ellenségük és ezzel az ellenséggel szemben könnyű volt a politikusoknak egységet teremteni. Az ideális ellenség Kína lenne, mert Oroszország szerepe a nemzetközi rendben pont olyan veszélyeztetett, mint a nyugaté, mindkét esetben elsősorban Kína által. Amennyiben a nyugat újra ellenséget szeretne találni, azt Kínában kéne keresnie, mert ennek lenne értelme és haszna. Érdemes megemlíteni, hogy habár úgy látszhat, Kína viszonya jó az oroszokkal, ez igazából csak látszat. Mindkét fél tartózkodó és csak aktuális előnyökre hajt, de valóságban nagyon komoly érdekellentétek állanak fenn közöttük.
Trump erőteljesen szembe megy a mai mainstream világpolitikai elképzelésekkel, viselkedése mögött nem tapasztalatlansága, hanem egy új világrend víziója bontakozik ki, amiben Kína, mint az USA és a nyugat legfőbb ellenfele szerepel. Akár egy új hidegháborús ellenfélként. Ezt azonban a gazdasági szereplők és az európai politikusok ellenében nagyon nehéz lesz megvalósítani, akik mindent megtesznek majd, hogy ez buta politikának látszódjon.
Tajvan, mint szimbólum
Óriási visszhangot váltott ki, amikor fogadta Tajvan elnökének hívását Trump. A Tajvan sztori azóta is folytatódik és Kína egyre keményebben reagál.
Közel 50 éve Tajvan fontos elem volt abban a játszmában, amiben a Nixon-Kissinger páros kialakította az új világrendet, aminek Kínát fontos elemévé tették, mint a Szovjetunióval szemben egyensúly része. Ezért a mostani Tajvan történetet könnyű egy változó világrend szimbólumként tekinteni.
A 60-as évek végére Mao viszonya a Szovjetunióval erőteljesen megromlott. A szovjet vezetőkben még az is felmerült, hogy esetleg katonai akciót indítanak ellene. Nixon elnök úgy ítélte meg, hogy az akkor erősnek tartott Szovjetunió további elszigetelésére érdemes lenne Kínával kiegyezni. Kínát akkor még az USA nem ismerte el, ENSZ tagsággal sem rendelkezett. Kissinger titkos 1971-es látogatása utáni időben az USA beleegyezett, hogy Kínát felvegyék az ENSZ-be Tajvan helyett és az ENSZ BT állandó tagjává tegyék. Az USA elfogadta az egy Kína elvet is, dobta Tajvant az egyezségért cserébe. Kissinger egyszerű stratégiát fogalmazott meg, ami ma is érvényes lehet. Amerikai érdeke, hogy mind a Szovjetunióval, mind pedig Kínával közelebbi kapcsolatot építsenek ki, mint amit azok egymással, mert így elkerülhető, hogy egyszerre mindkettővel szembekerüljenek. Hozzátehetnénk, mindig az aktuálisan gyengébbel kell jobba lenni.
Ez a józan ész által diktált elv ma sok tekintetben sérül. Az USA túl jóban van a veszélyesebb ellenféllel, míg rosszabban a kevésbé veszélyessel. Ezen változtatni kell és Tajvan ennek a szimbóluma, csak ma épp ellenkező előjellel, mint közel 50 éve. Az USA gazdasági és politikai elitjének el kell fogadnia, hogy Kína a jövőben veszélyezteti globális hatalmukat és ennek megakadályozására lépéseket kell tennie. A Szovjetunió katonai és technológiai fejlődését minden eszközzel, akadályozták. A high tech ipar eszközeire kiviteli tilalom volt érvényben. Ezzel szemben ma Kínában gyártják az USA high tech ipara eszközeinek jó részét. Azt hiszem ez érzékelteti legjobban a különbséget és az amerikai demokrata elit rövidlátását.
A globalizáció mint fegyver
A Trump adminisztráció a jelek szerint egy új világrendet szeretne kialakítani, amiben Kínától nagyobb távolságot tart, de ezzel párhuzamosan Oroszországgal közelebbit. Ez logikus fejlemény lenne. Trump jó néhány Kínát gazdaságilag támadó kijelentést tett. Védővámok, a termelés hazatelepítése Kínából a leglátványosabb elemek. A globalizáció ellenesség, ami szintén jelen van Trump eszköztárában, értelmezhető ebben a kontextusban. Az elmúlt 30 év az bizonyította, hogy a globalizáció nem a nyugatnak, hanem a feltörekvő országoknak kedvez. Ők azok, akik sokkal nagyobb ütemben voltak képesek fejlődni és drasztikusan növelni világgazdasági és ezzel párhuzamosan politikai súlyukat Európa és az USA rovására a globalizáció segítségével. A nyilvánvaló következmények ellenére Európában és az USA-ban a szakértők többsége egyetért abban, hogy a globalizáció a nyugatnak kedvez. A globalizáció megőrzése rendkívül fontos Kína számára, mert csak ennek segítségével képes gazdasági növekedését fenntartani és a tervek szerint megelőzni az USA-t.
Amikor Trump a globalizáció ellen szólal fel, végül is egy olyan fegyverről beszél, ami szintén Kína ellen irányul. Véleménye szerint ezt úgy kell átalakítani, hogy az a nyugatnak kedvezzen és bármi áron meg kell akadályozni, hogy annak segítségével Kína tovább növelje gazdasági erejét. Az így kialakított rend valamelyest hasonlíthatna a hidegháborúra, de egyelőre nem lenne annyi feszültséggel terhes. Trump Kínából szeretné azt az ellenséget megalkotni, amire a nyugatnak ma szüksége lenne, ha szeretné megőrizni világpolitikai súlyát.
A német ipar ellenérdekeltsége
Trump tervét azonban nagyon nehéz lesz megvalósítani, mert olyan mértékű a kölcsönös gazdasági függés, ami a legtöbb országban látszólag csak nagy áldozatok árán lenne megvalósítható. A német politika nem fogadhatja el ezt a forgatókönyvet, féltve export piacait. Amennyiben pedig a németek nem fogadják el, úgy az EU sem fogadja el. Németország, mint a világ egyik legnagyobb exportőre látszólag elképesztő mértében függ Kínától. Ezért is választja Merkel inkább Oroszországot ellenfélnek. Relatíve kevés német céget érint az orosz embargó, Kínával bármilyen komolyabb konfliktus azonban az egész német gazdaságra hatna. Az európai politikában a hosszú távú célokat, a biztonságpolitikai kérdéseket ma felülírják a gazdasági érdekek, de még az emberijogiak is.
A német kitettség valóban hatalmas, de nem számítható ki pontosan mi történne a konfliktus éleződése után. Kína előtt Németország volt a világ legnagyobb exportőre és a nyugati gazdaság Kína nélkül a világ vezető gazdasága volt. A kínai export kiszorulása nagy piacokat nyitna meg nyugaton, mint összemérhető a bezáródó kínaival. Viszont elég valószínű, hogy egyetlen olyan szakértőt sem találnánk, aki ne azt mondaná, hogy ebből gazdasági összeomlás lenne. Egy új világrend kialakítása kockázatokkal jár és a nyugati, főleg európai politika hihetetlenül kockázatkerülővé vált, ezért minden erejükkel ellenezni fognak bármilyen változást.
Valamit pedig lépni kéne, mert egy feltörekvő hatalom és az aktuálisan regnáló hatalom közötti konfliktus történelmileg kódolt. Nagyon ritkán fordult elő, hogy egy ilyen helyzetből ne legyen konfliktus. Ma még vannak békés eszközök a nyugat pozíciójának megőrzésére, de ezek minden nappal gyengülnek.
Trump új világrendje sok konfliktussal jár, de racionális alapokra épül, annak ellenére, hogy a mainstream politika ma ennek az ellenkezőjét állítja.

 

Népvándorlási végjáték – Az EU példátlan geopolitikai veresége

Európa vezetői alól kicsúszott a talaj, a népvándorlással kísért geopolitikai játszmában alulmaradtak. Döntésképtelenségükkel okozott káosz a végkifejletéhez közeledik. Az összeomlás elkerülhetetlenné vált és már nincs Merkel mama által „európainak” nevezett megoldás. Csak két verzió lehetséges. Görögországot feláldozzák és megpróbálnak tovább élni a szégyennel, vagy eltüntetik Merkel mamát és az EU jelenlegi vezetőit és határozott, akár a háborút, és kemény nemzetközi konfliktusokat is vállaló módon, a korábbi emberjogi és humánusnak nevezett elveket félredobva, akár erőszakkal is megvédik az EU-t.
Példátlan geopolitikai vereség
A szíriai fegyverszünet kérdése szimbolizálja legjobban az EU marginális világpolitikai helyzetét. Annak ellenére, hogy senki nem érdekelt jobban a szíriai fegyverszünetben, mint ő, azt az oroszok és az amerikaiak hozták össze úgy, hogy az EU meg sem hívták a megbeszélésre. A korábbi németek által tető alá hozott fegyverszünet csúfos kudarcot vallott, amit az oroszok melegen üdvözöltek, de bejelentették, rájuk nem vonatkozik. Az EU egy geopolitikai játékszer, akibe az rúg bele, aki éppen akar. Rugdossák az oroszok, a törökök, egy kicsit az USA is, és az Iszlám Állam. Merkel mama gyermeteg politikája valószínűleg mosolyt és aggodalmat csal a világ vezetői arcára a folyosói beszélgetéseken.
Pedig még alig két éve, úgy nézett ki az EU folytatja a hidegháború vége óta töretlen terjeszkedését és megpróbálja Ukrajnára kiterjeszteni befolyási övezetét. Mára nagyot fordult a világ. Oroszország megvédte geopolitikai érdekszféráját, Szíriában megvetette a lábát, Törökország Szíria egy részét éppen most kebelezi be, az EU ellenben példátlan geopolitikai vereséget szenvedett és gyakorlatilag elvesztette Görögországot. Valószínűleg kevesen számítottak arra, hogy a világ legerősebb gazdasági uniójától területeket lehet majd elvenni 2016-ra. Akárhogy szépítjük azonban, Görögország káoszba taszítása, kiszolgáltatása a népvándorlásnak ezt jelenti. Görögország meglehetősen furcsa helyzetbe került az osztrákok által levezényelt balkáni konferencia után (amire mellesleg szintén nem hívták meg a németeket, ezzel is megüzenve alkalmatlanságukat az EU vezetésére). Az osztrákok vezetésével gyakorlatilag eldöntötték, hogy Görögország védhetetlen, ezért fel kell adni, hogy a fölötte lévő országok megvédésére legyen esély. Így a görögök annak ellenére, hogy a schengeni övezet tagjai kívül került az EU védvonalain és Macedónia, annak ellenére, hogy nem tagja még az Uniónak sem, belül van a védvonalakon. (A kétségbeesett kísérlet azonban nem jelenti, hogy képesek lesznek a Macedón határt tartani.)
Történelmi talány
A jövőben rengeteget fognak vitatkozni azon, vajon miért nem ismerték fel Európa vezető politikusai, hogy egy geopolitika játszmában a régió hatalmai újraosztják a a befolyási övezeteket. Ennek érdekében mindent megtesznek, hogy destabilizálni tudják Európát. Merkel mama vezetésével az EU szájtátva bámulta saját káoszba fulladását és nagy erőkkel igyekezett, hogy ebben aktívan segítsen is. Hiába próbálják még mindig szépíteni, nehéz lenne azt állítani, hogy az EU nincs válságban és, hogy korábbi rendszere nincs az összeomlás szélén.
Merkel mama úgy viselkedett, ahogy még politikustól szinte soha nem láttuk. A politikusok mániákusan politikát látnak mindenbe, ami történik a világban. Az ő világukban ez igaz is, mert ha valamit nem is politikai/hatalmi céllal kezdtek is el a világban, azt valaki, aki meglátja benne a lehetőséget azonnal kihasználja hatalmi céljaira. Merkel mama képtelen volt észrevenni a hatalmi célokat a népvándorlás mögött, még a mai napig is úgy tesz, mint aki azt gondolja, neki itt segíteni és nem védekezni kell. Elképzelhető, hogy a népvándorlás magától indult, de hogy az elindulása után 5 perccel minden vérbeli politikus meglátta benne a lehetőséget az biztos. Az EU hihetetlen tévedése a század egyik legnagyobb történelmi talánya lesz, amire nagyon sokan fogják a választ keresni majd. 
Európa agóniája
Európa a görög események után soha többé nem lehet ugyanaz, mint előtte volt. Tagjai, mint ahogy az osztrákok akciója jelzi, többé nem bízhatnak cselekvőkészségében, saját kezükbe kell venni sorsukat. Mivel az EU-nak még arra sincsenek mechanizmusai, hogy saját magát felszámolja, ezért hosszú agóniára kell számítani. Ez eltarthat 10, de akár száz évig is. Olyan megoldás, amit a jelenlegi vezetés elfogad nincs. A megoldáshoz félre kellene dobni Merkel mamát és mindent amit ma szavakban képvisel. Görögországban a rend már csak erőszakkal állítható helyre, olyan eszközökkel, amik jobban emlékeztetnek a háborúra, mint befogadás kultúrájára. Amennyiben az EU szeretné visszaszerezni Görögországot ezt az akciót neki kell kezdeményeznie, de ez olyan dolog, amire nincsenek mechanizmusok. Amíg az első migránsok nem halnak meg a görög vagy más európai fegyverektől a görög útvonal nem zárul be. Addig csak jönni és jönni fognak az emberek, hogy még nagyobb káoszba taszítsák a görögöket. Változtathatna a helyzeten, ha a migránsok megtámadják a határokat, rendőrökkel erőszakos összeütközésbe kerülnek. Ez felnyithatná Európa vezetőinek a szemét, de a röszkei támadást és a macedón összecsapások tanulságait figyelembe véve még ebben sem reménykedhetünk. Valami aberrált perverziótól vezetve ugyanis Európa vezetői és médiája ilyenkor is a megtámadottak felelősségéről beszél és nem a támadókéról.
Hogy mi vethetne véget ennek a tehetetlenségnek azt nem tudom, de abban biztosak lehetünk, hogy Európa ugyan nem egyforma intenzitással, de a muszlim népvándorlás következményeitől fog szenvedni az 21. század folyamán.
A népvándorlási végjáték ugyan megindult, de nagyon hosszú lefutásra számíthatunk.